Oferta

Przygotujemy Twoja firme do kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy w zakresie:
 
* prowadzenia akta osobowych
* ewidencji czasu pracy
* listy obecności pracowników
* list wynagrodzeń
* szkoleń BHP pracowników i pracodawców
* kart odzieży i obuwia roboczego
* ewidencji urlopów
* pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji
* oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
* stałego nadzoru BHP
 
Uczestniczymy w przygotowaniu dokumentacji powypadkowej.
 
 
 
Copyright ©2017 Adam Kołodziejski Doradztwo i Nadzór Prawa Pracy i BHP, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage